Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde üretim, imalat, eğitim ve sağlık alanın da  faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişi vergi mükellefleri Yatırım teşvik belgesi kapsamında organize sanayi bölgeleri ile diğer bölgelerde faaliyete bulunanlar,

Kurumlar vergisi Kanunun 32/A maddesi kapsamında Yatırım teşvik belgesinin sağlamış olduğu teşviklerden yararlanabilecekler. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi Yatırım teşvik belgesi kapsamında iller bazında 5. Ve 6. Bölge olarak ilan edildi. Bu bölgelerde yatırım yapan yatırımcılar özetle 10 yıl boyunca Kurumlar Vergisini %80-%90 gibi oranlarda eksik ödeyecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri SGK İşçi payı ve SGK işveren payının tamamını ödemeyecekler. Arsa tahsislerinde alınan %10’luk katkı payı Cumhurbaşkanı kararına binaen kaldırılmış ve alınmayacak, Enerji desteğinden faydalanabilecekleri gibi kurmuş ve kuracakları işletmelerin faaliyet alanında kendi enerjilerini üreterek kendileri faydalanabilecekler devlete satma imkanı olacaktır. 

Yatırım faaliyetlerinde kullanmak üzere banka ve finans kurumlarından kullanmak istedikleri yatırım kredilerini (%7) düşük oranla alma imkanı tanınmıştır. Bu bölgelerde 1.500.000 TL ve üzeri sabit yatırım yapan yatırımcıların Sabit kıymet olarak aldıkları duran varlıkları  (Demirbaşlar,makine techizat vb) için Katma Değer Vergisi Kanunun 13/d Maddesi kapsamında istisna edilmiştir. Yurtdışında ithal edilen demirbaşlar, makine ve teçhizatlar için ayrıca Gümrük harçlarından muaf tutulmuştur. Yatırım faaliyetlerinde bulunan yatırımcıların yatırım ile ilgili alacakları yapı ruhsatı harçlarında muaf tutulmuştur.

İnşaat harcamaları için idareden KDV istisna yazısı alınması (Tedarik edilen mal malzemeler listesi )halinde Tedarik edilen mal malzemeleri için KDV ödenmeyecektir.

Örnek : Yatırım teşvik belgesi kapsamında 100 personel çalıştıran bir işletme  ne kadar fayda sağlayabilir? Sorusuna cevaben;
Asgari ücret brüt tutarı 6.471,00 TL
6.471.00 x%15 İşçi payı   = 970,65 TL SGK işçi payı
6.471,00 TL – 970,65 TL = 5.500,35 TL Gelir Vergisi Matrahı
5.500,35 TL x %0              =        0,00 TL Hesaplanan Gelir Vergisi
6.471,00 TL x %0759       =      49,12 TL Hesaplanan Damga Vergisi
6.471,00 TL x %20            = 1.132,43 TL Hesaplanan SGK İşveren Payı
Kesintiler Toplamı       =2.152,20 TL Toplam ödenmesi gereken (işverenin cebinden çıkan) tutar.

Kesinti tutarları içerisinde yer alan hesaplanan gelir vergisi hesaplanmayacak. SGK primi olarak sadece asgari ücretin %3’ü oranında işsizlik primi ödenecektir. (6.471,00 TL X 0,03 =194,13 TL işsizlik pirimi ve 49,12 TL damga vergisi olmak üzere 243,25 TL ödenecek 2.152,20 TL – 243,25 TL = 1.908,95 TL işverenin lehine terkin edilecektir. Süresinden ödenmeyen primler ilgili dönemde terkin edilen prim tutarı gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.
Özetle ; 1.908,95 TL X 100 personel = 190.895,00.- TL bir aylık devletin vazgeçtiği tutar bu tutar yıla iblağ edildiğinde  190.895,00 TL X 12 ay = 2.290.740,00 TL yıllık  sağlanan fayda, 10 yıla iblağ edildiğinde 22.907.400,00 TL olur.
 
       Yatırım yapan ve yatırım yapmayı düşünen tüm yatırımcılara faydalı olması ümüdiyle sağlıkla kalın…