Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüştü.

Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı Türkiye'nin e-ticaret hacmi 1,85 trilyon liraya ulaştı

A A 20240506 34475494 34475493 D I S I S L E R I B A K A N I F I D A N B M G E N E L S E K R E T E R I N I N K I B R I S S A H S I T E M S I L C I S I C U E L L A R I L E G O R U S T U